برخی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در ArcGIS که در فوری آموز ارایه می شود عبارتند از:

ابزارهای تحلیلگر فضایی (Spatial Analyst Tool)

ابزارهای تحلیلی استخراج اطلاعات (Analysis toolbox)

ابزارهای زمین آمار (Geostatistical Analyst toolbox)

تحلیلگر هوش (هوش مکانی فضایی) (Intelligence toolbox)

ابزارهای تحلیل شبکه (Network Analyst toolbox)

ابزار تحلیلگر کسب و کار (Business Analyst toolbox)