نقشه اسکن شده توپوگرافی 1:50000 بورک دامان، شیت 6548-IV ، (BURAK -E- DAMAN برگه  6548-IV)