نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 امامزاده اسماعیل، شماره شیت 6550-IV ، فرمت jpg   (EMAMZADEH ESMAIL برگه  6550-IV)