نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باینوج، شماره شیت 6947-III ، فرمت jpg   (BAYNUJ برگه  6947-III)