نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بردسکن، شماره شیت 7560-I ، فرمت jpg   (BARDESKAN برگه  7560-I)