نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تاقان، شماره شیت 8055-IV ، فرمت jpg   (TAGHAN برگه  8055-IV)