نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تقی اباد، شماره شیت 8063-III ، فرمت jpg   (TAQIABAD برگه  8063-III)