نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خوانسر، شماره شیت 6056-II ، فرمت jpg   (KHVANSAR برگه  6056-II)