نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خوش ییلاق، شماره شیت 7063-I ، فرمت jpg   (KHOWSH YEYLAQ برگه  7063-I)