نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رودخانه ی جارجارو، شماره شیت 6359-IV ، فرمت jpg   (RUDKHANEH -YE JARJARU برگه  6359-IV)