نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زنجیران، شماره شیت 6548-III ، فرمت jpg   (ZANJIRAN برگه  6548-III)