نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سفیدآبه، شماره شیت 8151-IV ، فرمت jpg   (SEFIDABEH برگه  8151-4)