نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق امیریه، شماره شیت 7951-II ، اراضی زراعی دهه 30 و دهه 40  (SHARQ – E AMIRIYEH(7) برگه  7951-II)