نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال تول برگاه، شماره شیت 7047-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E TOL -E BARGAH برگه  7047-I)