نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهر نو، شماره شیت 6954-I ، فرمت jpg   (SHAHR -E NOW برگه  6954-I)