نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پدلی، شماره شیت 8162-II ، فرمت jpg   (PADALI برگه  8162-II)