نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلوت جمالخانه، شماره شیت 6855-I ، فرمت jpg   (KALUT JAMAL KHANEH برگه  6855-I)