نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گراقو، شماره شیت 8050-II ، برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی (GERAGHU برگه  8050-II)