نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یام، شماره شیت 6360-I ، فرمت jpg   (YAM برگه  6360-I)