نقشه توپوگرافی 1:50000 بوئین، شیت 6056-III ، اسکن شده فرمت jpg   (BU IN برگه  6056-III)