دوره آموزشی تحلیل GeoStatistical Analysis در ArcGIS

آموزش تحلیل زمین آمار (Geostatistical Analyst) از جمله آموزش هایی است که هر شخصی که با GIS و علوم مکانی سروکار دارد باید با آن آشنا باشد.

آموزش زمین آمار نقش مهمی در تولید اطلاعات مکانی، پیاده سازی روش های علمی و اجرایی، و کمک به تصمیم گیری درست ایفا می کند.

این آموزش در شش جلسه تنظیم شده و بعد از هر جلسه یک جلسه فوق العاده بصورت تمرین و رفع اشکال برای تسلط شما برگزار می شود.

داده ها و اطلاعات هر جلسه از قبل در اختیار مهارت آموزان قرار می گیرد.

نقشه زمین آماری در GIS