جزوات نقشه برداری


جزوه ژئودزی و محاسبات

دانلود منبع امتحانی درس ژئودزی

 

جزوه دو

jz Geodesy ژئودزی و محاسبات


جزوه کاربرد GIS

دانلود منبع امتحانی جزوه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی

جزوه دو

دانلود ضابطه همسان سازی نقشه برداری گرید ملی ایران

جزوه سه

jz GIS کاربرد جی آی اس


فوتوگرامتری تحلیلی

منبع امتحانی درس فوتوگرامتری

منبع دو : سیستم های مختصاتی در GIS

UTM coordinate system by foriamooz

جزوه سه

jz Photogrammetry1 فوتوگرامتری


ژئودزی ماهواره ای

jz ژِئودزی ماهواره ایی


کاداستر

jz کاداستر Cadastre


سنجش از دور

jz سنجش از دور RS


عملیات ژئودزی ماهواره ای

دانلود منبع امتحانی

جزوه دو

عملیات ژئودزی ماهواره ایjz ژِئودزی ماهواره ایی


مدل رقومی زمین

دانلود منع امتحانی : دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری. نشریه شماره   6 -119

جزوه دو

مدل رقومی زمین DTMمدل رقومی زمین


مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری


نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل

نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل Geodtic_survey نقشه برداری ژئودتیک


نقشه سازی عددی و اتوکد

نقشه سازی عددی و اتوکد دیجیتا مپینگ-نقشه سازی عددی


نقشه برداری عمومی نقشه برداری 1

آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253  Code253

 

نقشه برداری عمومی 2  نقشه برداری 1

ضابطه های همسان نقشه برداری ابلاغ امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه (نشریه های ۱۱۹)


تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی

تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی تعیین موقعیت نسبت به اجرام آسمانی


نقشه برداری مسیر

نقشه برداری مسیر Route Surveying نقشه برداری مسیر

عملیات نقشه برداری مسیر  Route Surveying نقشه برداری مسیر


پردازش رقومی تضاویر ماهواره ای

 

نشریه 356 : ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت

دانلود نشریه Code356

جزوه دو

پردازش رقومی تضاویر ماهواره ای Image processing پردازش رقومی تصاویر


درس آبنگاری

دانلود جزوه درس آبنگاری


اتوماسیون در نقشه برداری

دانلود اتوماسیون نقشه برداری


جزوه نقشه برداری زیرزمینی

دانلود نقشه برداری زیرزمینی


جزوه کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری

دانلود کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری