دوره آموزشی تحلیل زمین آمار در ArcGIS

تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر زمین لرزه در براساس قابلیت های GIS و فنون سنجش از دور (RS)

تحلیل زمین آمار

ابزارهای زمین آمار (Geostatistical Analyst toolbox)

با استفاده از ابزار زمین آمار یا Geostatistical Analyst در محیط GIS می توانید با استفاده از نقاط مکانی که اطلاعات خاصی را در خود ذخیره کرده اند، سطوح پیوسته شطرنجی یا رستری ایجاد نمایید که تمامی نقاط نامعلوم براساس آن اطلاعات معلوم آن نقاط ارزش گذاری شوند. این نقاط نمونه می تواند نقاط ارتفاعی، عمق، آلودگی، دما، بارش، یا هر پارامتری باشد که بطور فضایی در یک سطح پخش می شود. این سطوح رستری براساس درونیابی نقاط معلوم و تعمیم آن به نقاط نامعلوم براساس همبستگی فضایی نقاط بدست می آیند.

در این دوره دانش پژوهان و مهارت آموزان با تمامی مدل ها، روش ها، و فنون اجرای پروژه های زمین آماری در ArcGIS آشنا می شوند.