اطلاعات بهره برداری معادن استان های ایران در قالب فایل GIS و اکسل

لایه معادن استان های شرقی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شرقی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است. به همراه فایل GIS این محصول فایل اکسل نیز موجود است.

لایه معادن استان های شرقی شامل استان های:  
کرمان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
یزد
   

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های جنوبی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های جنوبی شامل استان های:

 

بوشهر
چهارمحال و بختیاری
اصفهان
فارس
هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد
 
لایه معادن استان های شمال غربی

لایه GIS اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمال غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های شمال غربی شامل استان های:

 

اردبیل
آذربایجان شرقی
گیلان
کردستان
آذربایجان غربی
زنجان
 

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های غربی شامل استان های:  
همدان
ایلام
کرمانشاه
خوزستان
لرستان
مرکزی
   
استان های شمالی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمالی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.


لایه معادن استان های شمالی شامل استان های:
البرز
گلستان
 مازندران
قزوین
قم
سمنان
تهران
استان های شمالی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمالی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.


لایه معادن استان های شمالی شامل استان های:
البرز
گلستان
 مازندران
قزوین
قم
سمنان
تهران

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های جنوبی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های جنوبی شامل استان های:

 

بوشهر
چهارمحال و بختیاری
اصفهان
فارس
هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد
 

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های غربی شامل استان های:  
همدان
ایلام
کرمانشاه
خوزستان
لرستان
مرکزی
   
لایه معادن استان های شمال غربی

لایه GIS اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمال غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های شمال غربی شامل استان های:

 

اردبیل
آذربایجان شرقی
گیلان
کردستان
آذربایجان غربی
زنجان
 
لایه معادن استان های شرقی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شرقی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است. به همراه فایل GIS این محصول فایل اکسل نیز موجود است.

لایه معادن استان های شرقی شامل استان های:  
کرمان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
یزد
   
لایه معادن استان های شرقی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شرقی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است. به همراه فایل GIS این محصول فایل اکسل نیز موجود است.

لایه معادن استان های شرقی شامل استان های:  
کرمان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
یزد
   
لایه معادن استان های شمال غربی

لایه GIS اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمال غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های شمال غربی شامل استان های:

 

اردبیل
آذربایجان شرقی
گیلان
کردستان
آذربایجان غربی
زنجان
 

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های غربی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های غربی شامل استان های:  
همدان
ایلام
کرمانشاه
خوزستان
لرستان
مرکزی
   

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های جنوبی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.

لایه معادن استان های جنوبی شامل استان های:

 

بوشهر
چهارمحال و بختیاری
اصفهان
فارس
هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد
 
استان های شمالی

لایه اطلاعات بهره برداری معادن استان های شمالی

/

محصول ژئودیتابیس اطلاعات معادن کشور شامل انواع اطلاعات پتانسیل انواع معادن فلزات و غیرفلزی هریک از استان ها، اطلاعات میزان تولید و فروش، اطلاعات بهره برداری، نیروی انسانی، هزینه و درآمدهای معادن، و میانگین درآمدزایی و سوددهی آنها در هریک از استان ها به تفکیک هر نوع معدن است. اطلاعات لایه GIS شامل موقعیت دقیق هر استان و 228 ستون اطلاعاتی است.


لایه معادن استان های شمالی شامل استان های:
البرز
گلستان
 مازندران
قزوین
قم
سمنان
تهران