لایه Google Earth و شیپفایل GIS زلزله های ثبت شده در ایران:


زلزله یکی از مرگبارترین مخاطرات طبیعی است. حدود 100 زلزله در هر سال اتفاق می افتد که می تواند باعث اسیب جدی شود. این مخاطرات بدون هشدار حمله می کنند و بسیاری از مناطق لرزه خیز سیاره زمین منطبق بر اراضی با تراکم جمعیت بالا است. هنگامی که زمین لرزه های بزرگ در چنین مناطقی رخ می دهد، می تواند نتایج فاجعه بار جانی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

زمین لرزه در واقع آزاد شدن ناگهانی انرژی کرنش در پوسته زمین است که منجر به امواج لرزشی می شود که از منبع زلزله به بیرون منتشر می شود. هنگامی که تنش در پوسته بیش از قدرت سنگ باشد، سطح پوسته زمین را در امتداد خطوط ضعیف، یا در امتداد یک گسل از پیش موجود یا جدید می شکند. نقطه ای که زلزله شروع می شود، تمرکز یا هیپوسنتر نامیده می شود و ممکن است چندین کیلومتر در عمق زمین باشد. نقطه وقوع زمینلرزه در سطح به طور مستقیم در بالای نقطه تمرکز قرار دارد و به نام مرکز زلزله نامیده می شود.

فایل های نقطه ای (Point shapefile) زلزله های استان های ایران در قالب ژئودیتابیس (Earthquake GeoDataBase) لایه Google Earth تنظیم و آماده سازی شده است. لایه GIS زلزله در جدول اطلاعات توصیفی دارای ستون های تاریخ (date) و ساعت وقوع (time) زمین لرزه، بزرگای زلزله (Magnitude , mag)، عمق زلزله (Depth)، و موقعیت طول و عرض جغرافیایی هر رخداد زلزله از تاریخ 1980 تا تاریخ 2022 است. لایه GIS گسل های اصلی و فرعی استان نیز در این فایل موجود است. تمام این لایه ها از نظر روی هم قرار گیری براساس مختصات دقیق جغرافیایی (GCS) توسط تیم فوری آموز کنترل کیفی شده اند.


در صورتی که نرم افزار GIS نداشته باشید، این لایه ها را در Google Earth و حتی در گوشی تلفن همراه می توانید برای هر استان بطور جداگانه مشاهده کنید.