لایه Google Earth و شیپفایل GIS زلزله های ثبت شده در ایران:


فایل های نقطه ای (Point shapefile) زلزله های استان های ایران در قالب ژئودیتابیس (Earthquake GeoDataBase) لایه Google Earth تنظیم و آماده سازی شده است. لایه GIS زلزله در جدول اطلاعات توصیفی دارای ستون های تاریخ (date) و ساعت وقوع (time) زمین لرزه، بزرگای زلزله (Magnitude , mag)، عمق زلزله (Depth)، و موقعیت طول و عرض جغرافیایی هر رخداد زلزله از تاریخ 1980 تا تاریخ 2022 است. لایه GIS گسل های اصلی و فرعی استان نیز در این فایل موجود است. تمام این لایه ها از نظر روی هم قرار گیری براساس مختصات دقیق جغرافیایی (GCS) توسط تیم فوری آموز کنترل کیفی شده اند.


در صورتی که نرم افزار GIS نداشته باشید، این لایه ها را در Google Earth و حتی در گوشی تلفن همراه می توانید برای هر استان بطور جداگانه مشاهده کنید.