دانش و اطلاعات مکانی یعنی تصمیم گیری برای زندگی بهتر بر روی سیاره زمین.


تصویر نمایش زلزله های فاجعه بار رودبار منجیل & زلزله بم & زلزله ازمین ترکیه
برآورد خطر زمین¬لرزه و پهنه¬بندی لرزه¬ای استان خراسان رضوی و شمالی به روش احتمالاتی
فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
تصویر سفارش محصول GIS آموزش یک جلسه ای
تصویر سفارش محصول GIS آموزش یک جلسه ای
نمادی از سیستم اطلاعات جغرافیایی
تصویر شاخص آموزش سیستم های مختصاتی GCS , UTMforiamooz
تصویر آموزش مدلسازی با (Model Builder)
نقشه زمین آماری در GIS
بخش ها و کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمایی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مقایشه درجه آسیب پذیری زمین لرزه براساس فاکتورهای لرزه ای و شهرسازی قبل و بعد از زلزله سرپل ذهاب
پهنه بندی حرکات دامنه ای در سطح شهر تهران در GIS براساس عوامل محیطی و ساختمان سازی و تاسیسات شهری
تهیه نقشه خصوصیات زمین شناسی، ارتفاعی، ژئومورفولوژی، و پوشش گیاهی حوضه رود کرخه راساس فاکتورهای محیطی در GIS و ENVI
ارزیابی تناسب اراضی شهری با توجه به انواع کاربری ها براساس توابع فازی و AHP در GIS و بررسی سازگاری کاربری های شهری با سایر کاربری ها و تاسیسات و خدمات شهری
تهیه نقشه خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری
پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژی جهت اقدامات مدیریت بحران
مکانیابی مراکز اهدای خون و محل های استقرار نیروهای امدادی