نگاره محصول فایل های کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و موقعیت دقیق تمام کارخانه ها و صنایع تهران

فایل گوگل ارث کارخانه ها و صنایع تهران

نقشه گوگل ارث موقعیت دقیق کارخانه ها و صنایع تهران به همراه لایه جی ای اس مراکز صنعتی اطراف شهر تهران
خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند.

خطوط انتقال نیرو برق تهران

فایل گوگل ارث موقعیت خطوط انتقال برق فشار قوی تهران کدام محله ها و کدام ساختمان ها در نزدیکی خطوط برق قرار دارند.
نقشه منابع آب و مخازن آب تهران به همراه تاسیسات آب کل تهران

لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران

این محصول شامل لایه های مربوط به منابع طبیعی آب و تاس…
موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت دقیق تمام پمپ بنزین های تهران بصورت فایل گوگل ارث
نقشه محل های فرار اضطراری شهر تهران

نقشه گوگل ارث پناهگاه های اضطراری شهر تهران

نقشه پناهگاه های اضطراری شهر تهران برای زمان های بحران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 22 شهر تهران

کاربری منطقه 22 شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 21 شهر تهران

لایه مکانی کاربری های منطقه بیست و یک شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 20 شهر تهران

فایل گوگل مپ کاربری کل ساختمان های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 19 شهر تهران

کاربری های منطقه 19 شهر داری تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 18 شهر تهران

دانلود لایه گوگل ارض کاربری های ساختمان های شهر تهران برای منطقه هجده شهرداری تهران Urban landuses for district 18 of Tehran municipality