نقشه موقعیت نقطه ای دقیق مساجد تهران

فایل گوگل این محصول موقعیت و آدرس دقیق مساجد و عبادتگاه های شهر تهران را بصورت فایل گوگل ارث و فایل GIS شامل می شود.

فایل گوگل ارث کارخانه ها و صنایع تهران

نقشه گوگل ارث موقعیت دقیق کارخانه ها و صنایع تهران به همراه لایه جی ای اس مراکز صنعتی اطراف شهر تهران

خطوط انتقال نیرو برق تهران

فایل گوگل ارث موقعیت خطوط انتقال برق فشار قوی تهران
کدام محله ها و کدام ساختمان ها در نزدیکی خطوط برق قرار دارند.

لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران

این محصول شامل لایه های مربوط به منابع طبیعی آب و تاسیسات آبی تهران است. فایل این محصول دربردارنده لایه های زهکش های طبیعی کل محدوده های اطراف استان تهران […]

نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت دقیق تمام پمپ بنزین های تهران بصورت فایل گوگل ارث

نقشه گوگل ارث پناهگاه های اضطراری شهر تهران

نقشه پناهگاه های اضطراری شهر تهران برای زمان های بحران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 22 شهر تهران

کاربری منطقه 22 شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 21 شهر تهران

لایه مکانی کاربری های منطقه بیست و یک شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 20 شهر تهران

فایل گوگل مپ کاربری کل ساختمان های شهر تهران