لایه های GIS کشور های جهان


این دسته از محصولات دارای لایه های تقسیمات اداری سیاسی کشور های مختلف جهان بصورت ژئودیتابیس GIS به همراه نام استان ها، ایالت ها، شهرستان ها، و راه های اصلی و فرعی این کشور به فارسی و انگلیسی و نام های محلی است. تمامی این لایه های مکانی (Feature Class , Shapefile) در داخل یک ژئودیتابیس قرار داده شده اند و دارای مختصات دقیق (درجه دقیقه ثانیه) GCS با فرمت دسیمال دگری هستند. این محصول ها همچنین دارای یک فایل اکسل مبالغ تولید ناخالص داخلی این کشورها است که براساس آمارهای بانک جهانی از سال 1990 تا سال 2022 تنظیم شده است.


کیفیت این لایه ها و آمارها کاملا توسط تیم فوری آموز کنترل شده و آماده استفاده در طرح ها است.