موقعیت انواع معادن در فایل Google Earth برای تمامی استان های ایران در محصولات زیر قابل دانلود است.


فایل موقعیت جغرافیایی مکان های معادن ایران براساس پردازش تصاویر ماهواره ای، مشاهدات نمونه های زمینی، و اطلاعات نقشه های سازمان زمین شناسی کشور تهیه و توسط مجموعه فوری آموز کنترل شده است. این لایه ها در مقیاس کشوری هستند و برای اقدامات محلی نیاز به تحقیقات دقیق تر می باشد. سیستم مختصات لایه ها کنترل شده و در Google Earth  قابل نمایش است.