درک تفکر جغرافیایی در کشورهای مختلف جهان بینش عمیق و تجربیات مفیدی را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. اندیشه‌های جغرافیایی در ایران همراه با تحول ایدئولوژی‌های علمی در سایر ملل تکامل یافته است. از قدیم الایام، جغرافیا در ایران به گونه ای توسعه یافته است که نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر دوره را برآورده کند. جغرافی دانان پارسی نقش اساسی در توسعه علم در جهان داشتند. در قرون جدید، تفکر جغرافیایی در قالب موسسات، سازمان ها و کنگره های جغرافیایی پیکربندی می شد. اخیراً اکثر تحقیقات در این رشته با استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های RS-GIS، برنامه ریزی شهری و روستایی، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی، تغییرات آب و هوایی، مخاطرات طبیعی، گردشگری، محیط زیست، تخریب زمین، ژئوپلیتیک و برنامه ریزی کاربری اراضی انجام می شود. . امروزه تقریباً تمامی تحقیقات و کسب و کارهای مکان محور به سمت کاربرد فناوری اطلاعات جغرافیایی هدایت می شوند.

Understanding geographical thinking in different countries of the world provides scientists with profound insights and useful experiences. The geographical thoughts in Iran have been evolved along with the evolution of scientific ideologies in other nations. Since the ancient times, the geography in Iran has been developed in the ways to meet political, economic, and social requirements of each given period. The Persian geographers played an essential role in development of the science in the world. In the modern centuries, thinking geographically was configured in the form of geographical institutes, organizations, and congresses. Recently, most of the researches in the discipline are carried out using advanced technologies in the fields of RS-GIS, urban and rural planning, geomorphology, climatology, climate change, natural hazards, tourism, environment, land degradation, geopolitics, and landuse planning. Today, almost all the place-based researches and businesses are directed toward the application of geographic information technologies. 

مقاله تفکر جغرافیایی در ایران را از لینک زیر دانلود کنید.

مقاله تفکر جغرافیایی ایران را از لینک زیر دانلود کنید.

Geo-Think