تعریف زلزله

زلزله هرگونه حرکت ناگهانی زمین به دلیل عبور امواج لرزه ای از میان سنگ های سیاره زمین است. امواج لرزه ای زمانی تولید می شوند که شکلی از انرژی که در داخل پوسته زمین ذخیره شده بود بطور ناگهانی آزاد و تخلیه می شود. معمولا زمانی رخ می دهد که توده هایی از سنگ که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند می شکنند و نسبت بهم می لغزند. (بریتانیکا)

زلزله ها معمولا در امتداد خطوط گسلی اتفاق می افتند، خطوطی که بصورت زون های باریکی در محل حرکت سنگ ها در کنار هم ایجاد شده اند. عمده ترین خطوط گسلی جهان در محل شکست های صفحه های قاره ای قرار دارند که سیاره زمین را شکل می دهند.

ماهیت زلزله

زلزله های اصلی سیاره زمین عمدتا در کمربندهایی اتفاق می افتد که حاشیه تلاقی صفحات تکتونیکی زمین هستند. زلزله ها در واقع از آزاد شدن ناگهانی در مناطق محدوده شده میان سنگ های سیاره زمین اتفاق می افتند که در نتیجه لایه های الستیک، گرانش، واکنش های شیمیایی، یا حتی حرکت اجسام عظیم این آزاد شدن انرژی شروع می شود.

پراکنش زلزله در استان های ایران

پراکنش زلزله در استان های مختلف ایران متناسب با محل قرارگیری و ماهیت گسل های اصلی است. در محل های تلاقی خرده فاره های عربستان و زاگرس زلزله های جنوب غرب کشور پراکنده شده اند و در محل های تلاقی گسل های شمالغربی نیز زلزله های استان های شمال غربی و غرب کشور پراکنده شده اند.

زمین لرزه ها بطور پیوسته توسط ارگان های مشخصی همه ساله کنترل و اندازه گیری می شوند.

دانلود پراکندگی نقاط زلزله های استان های ایران

فایل نقطه ای پراکندگی زلزله های هر یک از استان های ایران از سال 1980 تا سال 2022 بصورت لایه گوگل ارض و همچنین فایل اکسل در این محصول قرار داده شده است. در این فایل تمامی زلزله ها با بزرگای بیشتر از 3 برای هر استان بصورت جداگانه در قالب فایل گوگل ارض (KML) و فایل اکسل (xls) از سال 1980 (1358) تا سال 2022 (1401) قرار دارد که دارای ستون های تاریخ و ساعت دقیق وقوع هر کدام از زمین لرزه ها، عمق زمین لرزه ها، بزرگای هرکدام از نقاط زمین لرزه، و موقعیت طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی هر نقطه در هر دو فایل گوگل ارض و اکسل هستند.


دانلود نقاط زلزله های استان های ایران در حالت  Google Earth و Excel

هر محصول شامل هر دو فایل گوگل مپ و اکسل می باشد.


دانلود نقاط زلزله استان اردبیل

دانلود نقاط زلزله استان بوشهر

دانلود نقاط زلزله استان اصفهان

دانلود نقاط زلزله استان فارس

دانلود نقاط زلزله استان گلستان

دانلود نقاط زلزله استان همدان

دانلود نقاط زلزله استان ایلام

دانلود نقاط زلزله استان کرمان

دانلود نقاط زلزله استان کرمانشاه 

دانلود نقاط زلزله استان خوزستان

دانلود نقاط زلزله استان کردستان

میتوانید استان مورد نظر خود را در قسمت جستجو در فوری آموز سرچ کنید.

برای تمامی استان ها فایل ها آماده سازی و از نظر موقعیت مکانی و رویهم قرارگیری لایه ها و دقت زمانی کنترل کیفی شده است.

مشخصات زلزله ها در هر یک از استان ها


در این بازه زمانی تعداد 14 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان زنجان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.35 و حداکثر بزرگای آنها  4.9 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 23.77 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.25 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان زنجان 1217.31 و تعداد گسل ها 180 است. در این بازه زمانی تعداد 127 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان یزد ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.53 و حداکثر بزرگای آنها  7.4 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 26.78 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.28 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان یزد 6389.37 و تعداد گسل ها 808 است. در این بازه زمانی تعداد 40 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان آذربایجان غربی ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.41 و حداکثر بزرگای آنها  5.6 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 28.88 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.72 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان آذربایجان غربی 2779.5 و تعداد گسل ها 331 است.

در این بازه زمانی تعداد 17 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان تهران ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.35 و حداکثر بزرگای آنها  4.8 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 17.72 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.31 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان تهران 2221.23 و تعداد گسل ها 278 است. در این بازه زمانی تعداد 169 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان سیستان و بلوچستان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.69 و حداکثر بزرگای آنها  7.7 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 30.63 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 3.03 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان سیستان و بلوچستان 21179.67 و تعداد گسل ها 2559 است. در این بازه زمانی تعداد 94 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان سمنان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.47 و حداکثر بزرگای آنها  6.6 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 23.51 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.69 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان سمنان 4719.62 و تعداد گسل ها 619 است.

در این بازه زمانی تعداد 9 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان قم ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.81 و حداکثر بزرگای آنها  5.8 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 26.3 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.16 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان قم 793.37 و تعداد گسل ها 127 است. در این بازه زمانی تعداد 27 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان قزوین ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.66 و حداکثر بزرگای آنها  7 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 20.04 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.48 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان قزوین 1377.39 و تعداد گسل ها 198 است. در این بازه زمانی تعداد 66 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان مازندران ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.49 و حداکثر بزرگای آنها  6.6 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 22.2 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.18 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان مازندران 4911.57 و تعداد گسل ها 750 است.

در این بازه زمانی تعداد 5 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان مرکزی ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.28 و حداکثر بزرگای آنها  4.7 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 18.42 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.09 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان مرکزی 2689.25 و تعداد گسل ها 384 است. در این بازه زمانی تعداد 138 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان لرستان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.49 و حداکثر بزرگای آنها  6.1 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 29.59 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.48 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان لرستان 2426.9 و تعداد گسل ها 201 است. در این بازه زمانی تعداد 26 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان کردستان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.34 و حداکثر بزرگای آنها  5 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 29.52 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.47 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان کردستان 2361.34 و تعداد گسل ها 325 است.

در این بازه زمانی تعداد 146 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان کهکیلویه و ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.45 و حداکثر بزرگای آنها  6 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 30.11 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.62 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان کهکیلویه و بویراحمد 530.04 و تعداد گسل ها 45 است. در این بازه زمانی تعداد 464 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان خوزستان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.42 و حداکثر بزرگای آنها  6.2 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 30.95 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 8.33 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان خوزستان 1744.25 و تعداد گسل ها 220 است.

در این بازه زمانی تعداد 192 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان خراسان جنو ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.48 و حداکثر بزرگای آنها  7.3 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 20.36 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 3.45 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان خراسان جنو 5138.29 و تعداد گسل ها 856 است. در این بازه زمانی تعداد 142 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان خراسان رضو ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.52 و حداکثر بزرگای آنها  7.1 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 23.14 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.55 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان خراسان رضوی 6692.05 و تعداد گسل ها 769 است. در این بازه زمانی تعداد 103 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان خراسان شمالی ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.44 و حداکثر بزرگای آنها  6.5 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 21.54 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.85 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان خراسان شمالی 2558.58 و تعداد گسل ها 317 است.

در این بازه زمانی تعداد 85 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان کرمانشاه ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.55 و حداکثر بزرگای آنها  6.7 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 27.46 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.53 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان کرمانشاه 1229.99 و تعداد گسل ها 178 است. در این بازه زمانی تعداد 640 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان کرمان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.4 و حداکثر بزرگای آنها  7.1 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 27.25 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 11.49 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان کرمان 13098.23 و تعداد گسل ها 1796 است. در این بازه زمانی تعداد 278 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان ایلام ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.49 و حداکثر بزرگای آنها  6.2 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 23.31 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 4.99 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان ایلام 619.36 و تعداد گسل ها 99 است.

در این بازه زمانی تعداد 826 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان هرمزگان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.44 و حداکثر بزرگای آنها  6.9 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 26.85 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 14.83 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان هرمزگان 5299.3 و تعداد گسل ها 572 است. در این بازه زمانی تعداد 21 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان همدان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.53 و حداکثر بزرگای آنها  5.3 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 23.82 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.38 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان همدان 582.81 و تعداد گسل ها 94 است. در این بازه زمانی تعداد 72 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان گلستان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.45 و حداکثر بزرگای آنها  6.7 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 25.08 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.29 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان گلستان 1293.79 و تعداد گسل ها 198 است.

در این بازه زمانی تعداد 97 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان گیلان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.61 و حداکثر بزرگای آنها  7.4 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 18.35 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 1.74 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان گیلان 777.45 و تعداد گسل ها 87 است. در این بازه زمانی تعداد 983 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان فارس ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.39 و حداکثر بزرگای آنها  6.6 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 27.86 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 17.64 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان فارس 5621.05 و تعداد گسل ها 653 است.

در این بازه زمانی تعداد 35 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان اصفهان ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.42 و حداکثر بزرگای آنها  5.3 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 28.03 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.63 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان اصفهان 5929.73 و تعداد گسل ها 825 است. در این بازه زمانی تعداد 112 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان آذزبایجان شرقی ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.38 و حداکثر بزرگای آنها  6.4 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 15.03 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.01 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان آذزبایجان شرقی 2445.96 و تعداد گسل ها 324 است. در این بازه زمانی تعداد 117 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان چهارمحال و بختیاری ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.48 و حداکثر بزرگای آنها  5.9 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 30.52 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 2.1 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان چهارمحال و بختیاری 1335.3 و تعداد گسل ها 147 است.

در این بازه زمانی تعداد 444 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان بوشهر ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.3 و حداکثر بزرگای آنها  6.4 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 24.36 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 7.97 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان بوشهر 430.2 و تعداد گسل ها 32 است. در این بازه زمانی تعداد 26 زلزله با بزرگای بیشتر از 5 در استان اردبیل ثبت شد که میانگین بزرگای آنها 4.4 و حداکثر بزرگای آنها  6.1 بوده و عمق میانگین این زمین لرزه ها نیز در 19.84 کیلومتری سطح زمین بوده است. بطورکلی، 0.47 درصد از کل زلزله های کشور در این استان اتفاق افتاده است.  متوسط طول گسل ها در استان اردبیل 832.34 و تعداد گسل ها 94 است.

فایل های اکسل (Excel) و گوگل ارث (Google Earth) زمین لرزه های تمامی استان های ایران را در قسمت فروشگاه فوری آموز می توانید خریداری نمایید.

این محصولات آماده سازی و کنترل شده و بعداز دانلود با کلیک بر روی فایل KML استان خودتان نقشه نقاط زلزله ها در گوگل ارض باز می شود.