پهنه بندی سیلاب در قالب سند 2030 با فرمول نویسی پایتون در GIS

متن PDF شناسایی پهنه های سیلگیر جهت ارتقا تاب آوری در سکونتگاه ها در چارچوب سند 2030

شناسایی پهنه های سیلگیر با کدنویسی پایتون در Arc…