تصویر محصول دیجیتال عکس هوایی

عکس هوایی سال 1334 مرزن آباد مازندران

عکس های هوایی که در سال 1333 و 1334 یا به اصطلاح دهه چ…