تصویر چارت لحظه ای قیمت رمزارزهافوری آموز

شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده کل پولی است که به این بازار در تمامی رمزارزها وارد شده است.

تغییرات این شاخص نشان دهنده ورود یا خروج پول به این بازار است.