این تگ شامل انواع اطلاعات مکانی از جمله نقشه های مکانی در فرمت های shp gdb kml و غیره می شود. تمام این نقشه ها قابل پردازش در برنامه های جغرافیایی مانند ArcGIS QGIS و سایر نرم افزارهای مکانی هستند. این نقشه ها همه از نظر کیفیت اطلاعات و کیفیت مختصات مکانی توسط فوری آموزان کنترل شده اند.