ابزارهای مربوط به محاسبات مالی و پولی اقتصادی

hfchvihd lhgd hrjwhnd , \,gd
ابزارهای پولی
hfchvihd \,gd , lhgd , hrjwhnd \,gd lhgd hrjwhnd