نوشته‌ها

تحلیل تغییرات آب و هواشناسی (اقلیمی) پارامترهای جوی (اتمسفری) در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با سنجش از دور
ارزیابی تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه و خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره لندست در نرم افزار ENVI
بررسی ارتباط دمای سطح زمین LST با تغییرات کاربری landuse change

مطالعه رابطه دمای سطح زمین (LST) با کاربری شهری

/
    بررسی ارتباط دمای سطح زمین (LST) با تغییرات کارب…