نوشته‌ها

کژتکاپوهای دانش جغرافیا در ایران

/
این مقاله درباره کژتکاپوهای دانش جغرافیا در ایران است. This article is explaining failed distraught attempts of geography in Iran