نوشته‌ها

برآورد خطر زمین¬لرزه و پهنه¬بندی لرزه¬ای استان خراسان رضوی و شمالی به روش احتمالاتی

برآورد زلزله با متدژئوفیزیکی در برنامه ریزی

/
برآورد زلزله با متدهای ژئوفیزیکی در برنامه ریزی شهری و منطقه…
مقایشه درجه آسیب پذیری زمین لرزه براساس فاکتورهای لرزه ای و شهرسازی قبل و بعد از زلزله سرپل ذهاب

مقایشه درجه آسیب پذیری زمین لرزه براساس فاکتورهای لرزه ای و شهرسازی قبل و بعد از زلزله سرپل ذهاب

/
مقایشه درجه آسیب پذیری زمین لرزه براساس فاکتورهای لرزه ای و شهرسازی قبل …
پهنه بندی حرکات دامنه ای در سطح شهر تهران در GIS براساس عوامل محیطی و ساختمان سازی و تاسیسات شهری

مراحل پهنه بندی و مکانیابی در GIS

/
مراحل پهنه بندی و مکانیابی در GIS پهنه بندی حرکات دامنه ای در سطح …
ارزیابی تناسب اراضی شهری با توجه به انواع کاربری ها براساس توابع فازی و AHP در GIS و بررسی سازگاری کاربری های شهری با سایر کاربری ها و تاسیسات و خدمات شهری

تاثیر عوامل محیطی بر مدیریت شهری

/
تاثیر عوامل محیطی بر مدیریت شهری مفهوم  شهر و توسعه‌ی  شهري   شهرها، …
تهیه نقشه خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری

معیار های مکانیابی خدمات توریستی

/
معیار های مکانیابی خدمات توریستی در ادامه برخی از معیارهای مورد ا…
مکانیابی مراکز اهدای خون و محل های استقرار نیروهای امدادی

مکانیابی چیست؟

/
مکانیابی چیست؟ تصمیم گیری مکانی از جمله موضوعاتی است که به…