مطالب توسط مدیر

منشور جهانی خاک سازمان ملل متحد

منشور جهانی خاک سازمان ملل متحد منشور جهانی خاک سازمان ملل متحد (World Soil Charter) با فراخواندن دولت های عضو، سازمان های بین المللی، و کاربران اراضی بطور کلی خواستار مدیریت زمین برای بهره مندی از مزایای بلندمدت آن است تا برای بهره برداری های کوتاه مدت از این منابع. هدف این منشور این است […]

تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

تشخیص مستثنیات در اراضی ملی در ادامه این نوشته توضیح داده ایم که چه زمین هایی از نظر قانون مستثنیات در اراضی ملی محسوب می شوند. اگر زمین شما قبل ازتاریخ تصویب قانون ۱۳۴۱ و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند ویژگی زیر یا همه آنها را داشته باشد، زمین احیا […]