دانلود فوری نقشه توپوگرافی دوپرکوه، شماره شیت 8150-IV ، فرمت jpg  مقیاس 1:50000 (DOWPERKUH برگه  8150-IV)