دانلود فوری نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اوز، شماره شیت 6845-IV ، با کیفیت بالا برای آگهی تشخیص ملی مستثنیات  (EVAZ برگه  6845-IV)