تصویر محصول حوضه ورند برای دانلود لایه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود لایه های GIS حوضه آبخیز رودخانه ورند


حوضه آبریز به انگلیسی  Drainage basin یا  watershed، به قسمتی از ناهواری سطح سیاره زمین گفته می‌شود که براساس شیب وشکل زمین، آب‌های ناشی از بارندگی از تمام سطح آن به سمت پست‌ترین نقطه در منتهی الیه آن جریان می یابد. از حوضه آبخیزها به عنوان یک واحد برای برنامه‌ریزی، مدیریت و بهبود منابع آب استفاده می‌شود. 

یکی از نیاز های مطالعات ژئومورفولوژی، هیدرولوژی، منابع طبیعی، آبخیزداری، و کشاورزی مطالعه ویژگی های حوضه های ابریز است. به همین منظور لایه های مربوط به برخی حوضه ها گرد آوری و ضرایب مورفومتری آنها محاسبه شده و در قالب یک محصول مفید در خدمت علاقه مندان قرار می گیرد.
آبخیزاز جمله حوضه آبخیز ورند تجن ساری بصورت شیپ فایل گردآوری شود تا بتواند مبنای مطالعات کارشناسان و علاقمندان این حوزه باشد
. این محصول شامل لایه های زیر است

لایه شاخص های مورفومتری یا متغیرهای فیزیوگرافی شامل فرم فاکتور یا
ضریب شکل حوضه، ضریب گراویلیوس، ضریب تراکم یا دنسیتی حوضه، ضریب گردی، ضریب کشیدگی،
ضریب بیفرکیشن، خصوصیات هندسی مانند مساحت محیط و غیره، خصوصیات ارتفاعی و
توگوگرافی، مشخصات هیدرولوژی مانند رده آبراهه ها، پارامتر های هیدرولوژی مانند زمان
تمرکز سیلاب با روش های کریگر و فولر و دبی اوج سیلاب با چهار روش مختلف، پارامتر
های سکونتگاهی مانند تعداد روستاها و مشخصات جمعیتی آنها و بسیاری پارامترهای دیگر
مانند

لایه کاربری اراضی حوضه

لایه زمین لغزش های حوضه

لایه زلزله ها

لایه گسل ها

لایه زمین شناسی

لایه روستاها با جداول اطلاعات توصیفی مشخصات جمعیتی روستاها

و برخی لایه های دیگر

این
محصول به دو حالت شیپ فایل
(shapefile)
و ژئودیتابیس GIS
(GeoDatabase)
و فایل اکسل فرمول محاسبه پارامترهای فیزیوگرافی
حوضه آبخیز و ارقام مربوط به پارامتر ها و زیرپارامترهای حوضه آبریز ورند می باش