دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حیدرآباد، شماره شیت 8052-III ، فرمت jpg   (HEYDAR ABAD برگه  8052-III)