دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دادخوان، شماره 8145-II ، فرمت jpg   (DADKHAN برگه  8145-II)