دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهنه ی تنگال، شماره شیت 8155-III ، اسکن کیفیت بالا  (DAHANEH -YE TANGAL برگه  8155-III)