دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهن باغی، شیت 8050-III ، اسکن شده با کیفیت عالی   (DAHAN BAGHI برگه  8050-III)