دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ساقند، شماره شیت 7055-III ، زمین فلاحت زیر کشت سال 1334  (SAGHAND برگه  7055-III)