دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سبو، شماره شیت 8142-III ، اراضی زیر کشت دهه 40  (SABU برگه  8142-III)